Definitions Found:

HRYVNA, a monetary unit of Ukraine, also HRYVNIA, HRYVNYA