Definitions Found:

INSWATHE, to wrap around, also ENSWATHE