Definitions Found:

EPITHETON, an epithet also APATHATON, EPITHET