Definitions Found:

POLYTONALISM, the state of being polytonal, having many keys