Definitions Found:

Politely refuse to do something