Definitions Found:

SIMONISE, to polish with wax, also SIMONIZE